Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:10 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Chibene'n tzun Josué tan chibiyle'n yi e' yi ate' le tnum Hazor. Tircu'n chiquime'n, tuml yi chireyil, na i' ntxumun yi jun oyintzi'a'tz scye'j yi e' xonl Israel.