Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 11:1-3 in Aguacateco

Help us?

Josué 11:1-3 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun bantz, yi tbital Jabín, rey cwent Hazor, yi mbi cu'n nchiban yi e' xonl Israel scye'j yi e' amorreo, nintzun ben ẍchakol cobox ẍchakum tan talche'n scyetz yi rey Jobab cwent yi tnum Madón, tu yi rey cwent Simrón, tu yi rey cwent Acsaf, tan je'n chimolol quib tan oyintzi' scye'j yi e' xonl Israel.
2 Ncha'tz ben mantar tan i' scye'j cyakil yi e' rey yi ate' je'n tzi'n, scyuch' yi e' yi najlche' tjoco'j kale na icy'e't yi a' Jordán, tzak' cu'n tzaj yi jun wutzile'n lawun yi na bi'aj Cineret. Ncha'tz ben mantar scye'j cyakil yi e' ajcaw yi najlche' wi ẍk'ajlaj, swutze'l tzaj Dor, yi at toque'n tzi'n.
3 Scyuch' yi e' aj Canaán, scyuch' yi e' hitita, scyuch' e' ferezeo, scyuch' e' aj jebuseo, yi cho'n najlche' wi'wtz, ncha'tz yi e' heveo yi ate' wi'wtz Hermón, xlaj Mizpa.