Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 10:3 in Aguacateco

Help us?

Josué 10:3 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Bene'n tzun mantar tan yi rey Adonisedec te Hoham yi rey cwent Hebrón, tu Piream yi rey cwent Jarmut, tu Jafía, yi rey cwent Laquis. Ej, nin ncha'tz te Debir, yi rey cwent Eglón. Ej, nin je yol i'e'j: