Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 10:29 in Aguacateco

Help us?

Josué 10:29 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

29 Yi ticy'e'n Josué Maceda scyuch' yi e' xonl Israel, cho'n tzun cyopone'ntz le ama'l Libna tan oyintzi'.