Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 10:28 in Aguacateco

Help us?

Josué 10:28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

28 Ej i tzun yi chiquime'n yi o' reya'tz ite'n nin k'eja'tz cambal Josué yi tnum Maceda. Tircu'n e' quime'n tan spar. Ncha'tz quim yi chireyil, nin cho'n cunin ban chi ban yi rey cwent Jericó.