Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 10:26 in Aguacateco

Help us?

Josué 10:26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

26 Ma yi wi't tlol Josué yi e'chk xtxolbila'tz, nin bentz tan chibiyle'n yi o' reya'tz. Yi chiquime'n, nintzun e' je' ẍch'imbaltz jak' tze'. Ate' nintz jalen cwe'n k'ej.