Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 10

Josué 10:15-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Yi stzaje'n wi' yi oyintzi' nintzun e' pakxij Josué scyuch' cyakil yi e' sanlar cwent Israel le tnum Gilgal kale e' saje't.
16Ma yi o' reya'tz yi je' chimolol quib tan oyintzi' scye'j yi e' aj Gabaóna'tz nin e' el ojk. Cho'n tzun cyewal quib tul jun picy le ama'l Maceda.
17Poro nin a'lchij stziblaltz tetz Josué yi cho'n cyewa'n quib yi o' reya'tz le yi jun picya'tz.
18Bene'n tzun tlol Josué scyetz yi e' yi oponsan yi stziblal: “Wekwoke'n c'ub stzi' yi jun picya'tz kale ate't yi o' reya'tz. Nin chicyajk cyen cobox sanlar ita'n stzi', tan chiq'uicy'le'n bantz quil che'l ojk.
19Ma ax itetz quil xtane' tan chibiyle'n kacontr, ma na xomwoknin wutz chicoc, nin biywoke' cu'n chicyakil. Quil tzitak'wok ama'l tan chipakxe'n le chitnumil, na yi Kataj ja wi't tak' i' ama'l sketz tan kaxcyewe'n scye'j,” stzun Josué bantz.
20Ya'stzun bantz yi chixcyewe'n Josué scyuch' yi e' xonl Israel tan chibiyle'n tircu'n yi e' chicontra'tz. Ma yi e' yi qui e' quim, cho'n tzun baj cyewal quib lak chitnumil yi at tapij te'j.
21Qui'c nintzun jun sanlar xonl Israel yi q'uixpnak yi chibaj pakxe'n tzaj Maceba, kale atit Josué. Ej, nin cya'l nin jun scyeri chicontr yi nink nimsaj c'u'l tan chijisle'n.
22Nintzun ben tlol Josué scyetz yi e' sanlar yi e' cyaj cyen tan q'uicy'le'n yi jun picya'tz: “Jakwoke'n stzi' yi picy, nin cy'ajwoke'l tzaj yi o' reya'tz yi cyewa'n quib tul.”
23Nintzun el tzaj quicy'al yi o' reya'tz. El tzaj yi rey cwent Jerusalén. Ncha'tz el tzaj yi rey cwent Hebrón. Ncha'tz el tzaj yi rey cwent Jarmut, tuml yi rey cwent Laquis, nin yi rey tetz Eglón.
24Ma yi cyopone'n ticy'le'n swutz Josué nintzun e' saj ẍchakol chicyakil yi e' yaj xonl Israel, ncha'tz ben tloltz scyetz yi cyajcawil yi e' sanlar cwent Israel: “Chiẍkank tzaj quibu'. Nin cyak'e'nu' chikanu' te chikul yi cobox reye'j.” Nintzun saj chiẍkansal quibtz, nin je' cyak'ol chikan te chikul yi o' reya'tz, yi joklche' wuxtx'otx'.
25Nintzun ben tlol Josué-tz scyetz yi e' sanlara'tz: “Quil cxbisun, nin quil cxobwok. Ma na quiwit, nin txiclenwok cu'n. Na cho'n nin stuleje' Kataj cyakil yi e' yi na chi'ch chic'u'l scye'ju'.”
26Ma yi wi't tlol Josué yi e'chk xtxolbila'tz, nin bentz tan chibiyle'n yi o' reya'tz. Yi chiquime'n, nintzun e' je' ẍch'imbaltz jak' tze'. Ate' nintz jalen cwe'n k'ej.
27Bene'n tlen tu' atit k'ej yi cawune'nin Josué tan chicu'se'n tzaj. Nintzun e' oc cyen junt tir le yi picy kale e' el tzit. Yi cyoque'n cyen, nintzun oc chin wutzile'n c'ubtz cya'n tan jople'n yi picya'tz. Iẍnin at e'chk c'uba'tz jalu'.
28Ej i tzun yi chiquime'n yi o' reya'tz ite'n nin k'eja'tz cambal Josué yi tnum Maceda. Tircu'n e' quime'n tan spar. Ncha'tz quim yi chireyil, nin cho'n cunin ban chi ban yi rey cwent Jericó.
29Yi ticy'e'n Josué Maceda scyuch' yi e' xonl Israel, cho'n tzun cyopone'ntz le ama'l Libna tan oyintzi'.
30Tk'ol tzun Kataj ama'l scyetz Josué tan chixcyewe'n scye'j yi e' wunaka'tz, yi ate' Libna tu yi chireyil. Tircu'n chiquime'n tan spar. Qui'c nin junt takle'n clax cyen. Ma yi quime'n yi rey, cho'n cunin cyulejtz chi ban yi rey cwent Jericó.

Read Josué 10Josué 10
Compare Josué 10:15-30Josué 10:15-30