Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 10:13 in Aguacateco

Help us?

Josué 10:13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Nintzun tane' yi k'ejtz. Ncha'tz ban yi xaw. Jalen cu'n yi quicy'sal yi e' xonl Israel chic'u'l te chicontr. ¿Iẍkaj qui tzunk tz'iba'n cyen yi xtxolbile'j tul yi liwr yi na bi'aj “Justo” nka “Jaser”? Jun lo' k'ej tane' yi ke'j tcya'j.