Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 10

Josué 10:12-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Ej, itzun bantz, te yi k'eja'tz yi tk'ol Kataj ama'l scyetz yi e' xonl Israel tan chixcyewe'n scye'j yi e' amorreo, nintzun jilon Josué tetz Kataj, ẍchiwutz cu'n yi e' xonl Israel. Ej, nin je yol i'e'j: “Ta', na waj yil tane' yi k'ej tibaj yi tnum Gabaón. Ma yi xaw, tibaj yi ẍk'ajlaj Ajalón.”
13Nintzun tane' yi k'ejtz. Ncha'tz ban yi xaw. Jalen cu'n yi quicy'sal yi e' xonl Israel chic'u'l te chicontr. ¿Iẍkaj qui tzunk tz'iba'n cyen yi xtxolbile'j tul yi liwr yi na bi'aj “Justo” nka “Jaser”? Jun lo' k'ej tane' yi ke'j tcya'j.
14Qui'c nin junt k'ej cho'nk banaktz, nka cho'nk sbne'-tz chi yi jun k'eja'tz. Na nin ban tane'n Kataj yi mbi njak jun yaja'tz tetz. Na Kataj te'nin oc tan oyintzi' tan quich'eye'n yi e' xonl Israel.
15Yi stzaje'n wi' yi oyintzi' nintzun e' pakxij Josué scyuch' cyakil yi e' sanlar cwent Israel le tnum Gilgal kale e' saje't.
16Ma yi o' reya'tz yi je' chimolol quib tan oyintzi' scye'j yi e' aj Gabaóna'tz nin e' el ojk. Cho'n tzun cyewal quib tul jun picy le ama'l Maceda.

Read Josué 10Josué 10
Compare Josué 10:12-16Josué 10:12-16