Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 10:1-27 in Aguacateco

Help us?

Josué 10:1-27 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun bantz, yi tbital Adonisedec, rey cwent Jerusalén, yi mbi cu'n bajij te yi tnum Hay tu yi chireyil, nintzun xobtz. Ncha'tz tbit i' yi mbi cu'n bajij te yi tnum Jericó tu yi chireyil. Ej nin mast cunin xobe'ntz yi tbital yi mbi nchiban yi e' aj Gabaón, yi sken cho'c jak' chica'wl yi e' xonl Israel, wech na i'tz jun chin wutzile'n tnum, nin icy'nakt cu'n swutz Hay, nin chin cham nin e' tan oyintzi'. Poro nsken chicy' xomok scye'j yi e' xonl Israel.
3 Bene'n tzun mantar tan yi rey Adonisedec te Hoham yi rey cwent Hebrón, tu Piream yi rey cwent Jarmut, tu Jafía, yi rey cwent Laquis. Ej, nin ncha'tz te Debir, yi rey cwent Eglón. Ej, nin je yol i'e'j:
4 “Chibne'u' pawor, chisajku' tan wuch'eye'n tan oyintzi' scye'j yi e' aj Gabaón. Na ja bnix jun chitrat tu Josué scyuch' yi e' xonl Israel,” stzun i' ban nintz scyetz yi e' ajcawa'tz.
5 Je'n tzun chimolol quib yi o' reya'tz tan oyintzi' scye'j yi e' aj Gabaón. Yi o' reya'tz i'tz yi rey cwent Jerusalén, tu yi rey cwent Hebrón, tu yi rey cwent Jarmut, tu yi rey cwent Laquis. Ej nin ncha'tz yi rey cwent Eglón. Nintzun e' bentz scyuch' chisanlar tan cyopone'n naka'jil Gabaón. Itzun yi cyopone'n, nintzun e' ban list quib tan oyintzi' scye'j yi e' aj Gabaóna'tz.
6 Yi quilol yi e' aj Gabaón yi nsken chopon yi e' reya'tz tan oyintzi' scye'j, nintzun ben mantartz cya'n tan talche'n tetz Josué yi ate' Gilgal. Itzun cyaltz: “Chibne'u' pawor tan kuch'eye'n. Chisajku' jalcu'n tan kacolche'n, na cyakil yi e' ajcaw scye'j yi e' amorreo yi najlche' wi'wtz, ja je' chimolol quib tan oyintzi' ske'j,” che'ch tzun bantz tetz Josué.
7 Yi tbital Josué, nintzun e' bentz scyuch' yi e' tetz sanlar tan quich'eye'n.
8 Nintzun tal Kataj tetz Josué: “Quil cxob scyetz, na ja wi't wak' ama'l tan ixcyewe'n scye'j. Nin qui'c nin jun yi nink snimsaj tib tan oyintzi' tzite'j,” stzun Kataj bantz tetz Josué.
9 Qui cunin tzun tz'icy' scyetz yi e' amorreo yi cyopone'n Josué scyuch' yi e' tetz sanlar, na baj cunin ak'bal cya'n tan xo'n tan cyopone'n.
10 Toque'n tzun tk'ol Kataj jun chin xo'w scyetz yi e' amorreo-a'tz, na yi bene'n quilol yi sken chu'l yi e' xonl Israel tan oyintzi' scye'j, qui't e' nimsaj chic'u'l tan oyintzi'. Cha'stzun te wi'nin e', e' quim tan Josué scyuch' yi e' tetz sanlar le ama'l Gabaón. Ma yi bene'n quilol yi cyele'n ojk yi e' mas tul yi be' yi na copon Bet-horón, nintzun e' ben xomoktz tan chitz'amle'n, nin tan chiquimse'n cu'n jalen yi cyopone'n Aseca nin Maceda.
11 Te yi cyele'n ojk yi e' amorreo ẍchiwutz yi e' xonl Israel wutz cu'nak Bet-horón, nintzun saj kojol Kataj jun chin c'ub a'bal ẍchiwi' tan chibiyle'n cu'n. Mast cu'n e' quim tan yi c'ub a'bala'tz swutz yi e' quim cyak'un yi e' xonl Israel tan spar.
12 Ej, itzun bantz, te yi k'eja'tz yi tk'ol Kataj ama'l scyetz yi e' xonl Israel tan chixcyewe'n scye'j yi e' amorreo, nintzun jilon Josué tetz Kataj, ẍchiwutz cu'n yi e' xonl Israel. Ej, nin je yol i'e'j: “Ta', na waj yil tane' yi k'ej tibaj yi tnum Gabaón. Ma yi xaw, tibaj yi ẍk'ajlaj Ajalón.”
13 Nintzun tane' yi k'ejtz. Ncha'tz ban yi xaw. Jalen cu'n yi quicy'sal yi e' xonl Israel chic'u'l te chicontr. ¿Iẍkaj qui tzunk tz'iba'n cyen yi xtxolbile'j tul yi liwr yi na bi'aj “Justo” nka “Jaser”? Jun lo' k'ej tane' yi ke'j tcya'j.
14 Qui'c nin junt k'ej cho'nk banaktz, nka cho'nk sbne'-tz chi yi jun k'eja'tz. Na nin ban tane'n Kataj yi mbi njak jun yaja'tz tetz. Na Kataj te'nin oc tan oyintzi' tan quich'eye'n yi e' xonl Israel.
15 Yi stzaje'n wi' yi oyintzi' nintzun e' pakxij Josué scyuch' cyakil yi e' sanlar cwent Israel le tnum Gilgal kale e' saje't.
16 Ma yi o' reya'tz yi je' chimolol quib tan oyintzi' scye'j yi e' aj Gabaóna'tz nin e' el ojk. Cho'n tzun cyewal quib tul jun picy le ama'l Maceda.
17 Poro nin a'lchij stziblaltz tetz Josué yi cho'n cyewa'n quib yi o' reya'tz le yi jun picya'tz.
18 Bene'n tzun tlol Josué scyetz yi e' yi oponsan yi stziblal: “Wekwoke'n c'ub stzi' yi jun picya'tz kale ate't yi o' reya'tz. Nin chicyajk cyen cobox sanlar ita'n stzi', tan chiq'uicy'le'n bantz quil che'l ojk.
19 Ma ax itetz quil xtane' tan chibiyle'n kacontr, ma na xomwoknin wutz chicoc, nin biywoke' cu'n chicyakil. Quil tzitak'wok ama'l tan chipakxe'n le chitnumil, na yi Kataj ja wi't tak' i' ama'l sketz tan kaxcyewe'n scye'j,” stzun Josué bantz.
20 Ya'stzun bantz yi chixcyewe'n Josué scyuch' yi e' xonl Israel tan chibiyle'n tircu'n yi e' chicontra'tz. Ma yi e' yi qui e' quim, cho'n tzun baj cyewal quib lak chitnumil yi at tapij te'j.
21 Qui'c nintzun jun sanlar xonl Israel yi q'uixpnak yi chibaj pakxe'n tzaj Maceba, kale atit Josué. Ej, nin cya'l nin jun scyeri chicontr yi nink nimsaj c'u'l tan chijisle'n.
22 Nintzun ben tlol Josué scyetz yi e' sanlar yi e' cyaj cyen tan q'uicy'le'n yi jun picya'tz: “Jakwoke'n stzi' yi picy, nin cy'ajwoke'l tzaj yi o' reya'tz yi cyewa'n quib tul.”
23 Nintzun el tzaj quicy'al yi o' reya'tz. El tzaj yi rey cwent Jerusalén. Ncha'tz el tzaj yi rey cwent Hebrón. Ncha'tz el tzaj yi rey cwent Jarmut, tuml yi rey cwent Laquis, nin yi rey tetz Eglón.
24 Ma yi cyopone'n ticy'le'n swutz Josué nintzun e' saj ẍchakol chicyakil yi e' yaj xonl Israel, ncha'tz ben tloltz scyetz yi cyajcawil yi e' sanlar cwent Israel: “Chiẍkank tzaj quibu'. Nin cyak'e'nu' chikanu' te chikul yi cobox reye'j.” Nintzun saj chiẍkansal quibtz, nin je' cyak'ol chikan te chikul yi o' reya'tz, yi joklche' wuxtx'otx'.
25 Nintzun ben tlol Josué-tz scyetz yi e' sanlara'tz: “Quil cxbisun, nin quil cxobwok. Ma na quiwit, nin txiclenwok cu'n. Na cho'n nin stuleje' Kataj cyakil yi e' yi na chi'ch chic'u'l scye'ju'.”
26 Ma yi wi't tlol Josué yi e'chk xtxolbila'tz, nin bentz tan chibiyle'n yi o' reya'tz. Yi chiquime'n, nintzun e' je' ẍch'imbaltz jak' tze'. Ate' nintz jalen cwe'n k'ej.
27 Bene'n tlen tu' atit k'ej yi cawune'nin Josué tan chicu'se'n tzaj. Nintzun e' oc cyen junt tir le yi picy kale e' el tzit. Yi cyoque'n cyen, nintzun oc chin wutzile'n c'ubtz cya'n tan jople'n yi picya'tz. Iẍnin at e'chk c'uba'tz jalu'.