Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 10:1 in Aguacateco

Help us?

Josué 10:1 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun bantz, yi tbital Adonisedec, rey cwent Jerusalén, yi mbi cu'n bajij te yi tnum Hay tu yi chireyil, nintzun xobtz. Ncha'tz tbit i' yi mbi cu'n bajij te yi tnum Jericó tu yi chireyil. Ej nin mast cunin xobe'ntz yi tbital yi mbi nchiban yi e' aj Gabaón, yi sken cho'c jak' chica'wl yi e' xonl Israel, wech na i'tz jun chin wutzile'n tnum, nin icy'nakt cu'n swutz Hay, nin chin cham nin e' tan oyintzi'. Poro nsken chicy' xomok scye'j yi e' xonl Israel.