पवित्र बाइबिल

पुराना वसीयतनामा

उत्पत्तिनिर्गमनलैव्यव्यवस्थागिनतीव्यवस्थाविवरणयहोशून्यायियोंरूत1 शमूएल2 शमूएल1 राजाओं2 राजाओं1 इतिहास2 इतिहासएज्रानहेम्याहएस्तेरअय्यूबभजन संहितानीतिवचनसभोपदेशकश्रेष्ठगीतयशायाहयिर्मयाहविलापगीतयहेजकेलदानिय्येलहोशेयोएलआमोसओबद्याहयोनामीकानहूमहबक्कूकसपन्याहहाग्गैजकर्याहमलाकी

नए करार

मरकुसलूकायूहन्नाप्रेरितों के कामरोमियों1 कुरिन्थियों2 कुरिन्थियोंगलातियोंइफिसियोंफिलिप्पियोंकुलुस्सियों1 थिस्सलुनीकियों2 थिस्सलुनीकियों1 तीमुथियुस2 तीमुथियुसतीतुसफिलेमोनइब्रानियोंयाकूब1 पतरस2 पतरस1 यूहन्ना2 यूहन्ना3 यूहन्नायहूदाप्रकाशितवाक्य