Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - HEBERU

HEBERU 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iuda taudia edia Taravatu be dohore idia vara gau namodia edia laulau sibona. Ia be unai gau namodia edia toana korikori lasi. Unai dainai, unai lagani lagani ibounai idia karaia boubou karadia ese unai tomadiho taudia idia hanamoa momokani diba lasi. Lasi momokani.
2Bema unai boubou karadia ese Dirava tomadiho henia taudia idia hagoevaia momokani neganai, kara dika ena mamina be edia lalona dekenai do idia abia lou lasi. Unai bamona bema ia vara neganai, boubou karadia do idia karaia lou lasi.
3To boubou idia karaia noho dainai, lagani ta ta ibounai taunimanima ese edia dika idia laloa lou, laloa lou.
4Badina boromakau tau bona nanigosi edia rara ese kara dika idia kokia diba lasi.
5Unai dainai, Keriso be tanobada dekenai ia mai gwauraia neganai, ia ese Dirava ia hereva henia, ia gwau: “Boubou karadia bona harihari gaudia be oi ura lasi, to oi ese lau totona tauanina ta oi abia hegaegae.
6Lahi ese boromakau bona nanigosi ia gabua boubou gaudia, be oi moalelaia lasi. Oi ura lasi unai boubou karadia kara dika kokia totona.
7Vadaeni, lau gwau, ‘Dirava e, lau inai, oiemu ura gauna do lau karaia, Taravatu Buka lalonai egu sivarai ia torea hegeregerena.’ ”
8Keriso ena hereva ginigunana be inai, ia gwau, “Oi ura lasi boubou karadia, bona harihari gaudia. Lahi ese boromakau bona nanigosi ia gabua boubou patana oi moalelaia lasi. Oi ura lasi unai boubou karadia, kara dika kokia totona.” Oibe, Keriso be unai bamona ia hereva, to unai boubou karadia be Taravatu hegeregerena.
9Unai murinai ia gwau, “Dirava e, lau inai, oiemu ura do lau karaia.” Unai dainai Dirava ese boubou karadia gunadia ia kokia, bona edia gabu dekenai Keriso ena boubou karana ia atoa.
10Badina be, Iesu Keriso ese Dirava ena ura ia karaia dainai, ita ibounai kara dika dekena amo ita be goevagoeva vadaeni. Keriso ese inai bamona ia karaia, iena tauanina nega tamona sibona boubou gauna ia halaoa neganai.
11Iuda taudia edia hahelagaia taudia ibounai ese, dina ta ta ibounai helaga karadia idia karaia, bona boubou karadia be dala tamona dekenai idia henia nega momo. To unai gaukara ese kara dika idia kokia diba lasi.
12To Keriso ese, kara dika kokia totona, boubou gauna tamona sibona ia henia. Inai boubou gauna be mai ena siahu ela bona hanaihanai. Keriso ese unai bamona ia karaia murinai, Dirava ena idiba kahanai ia helai diho.
13Unuseni ia naria noho, ela bona Dirava ese ia idia tuari henia taudia be iena aena henunai do ia atodia.
14Keriso ese boubou gauna tamona dekena amo iena helaga taudia ia hagoevadia momokani, ela bona hanaihanai.
15Bona Lauma Helaga ese danu ita ia hadibaia, ia gwau:
16“Lohiabada ia gwau, ‘Vaira neganai lau ese taravatu ta ma, be Israela taudia danu do lau karaia. Lauegu taravatu be edia kudouna dekenai do lau atoa, edia lalona dekenai do lau torea.’ ”
17Bona Lauma Helaga ia gwau: “Edia kara dika bona edia kara kerere do lau laloa lou lasi.”
18Vadaeni, bema Dirava ese unai kara dika ia gwauatao vadaeni, boubou karadia kara dika kokia totona be anina lasi.

19Unai dainai, lauegu varavara e, Iesu ena rarana dainai, Helaga Herea Gabuna do ita raka vareai diba, gari lasi momokani.
20Iesu ese dala matamata, mauri dalana, ia kehoa vadaeni ita dekenai. Ia ese unai koua dabua helagana ia hanaia vadaeni. Unai koua dabua helagana be Keriso ena tauanina bamona.
21Ita be mai iseda Hahelagaia Tauna Badana, bona ia ese Dirava ena orea ia naria noho.
22Ia ese iena rarana iseda kudouna dekenai ia atoa, vadaeni iseda lalona idia goeva, bona kara dika ena mamina danu do ita abia lasi. Iseda tauanina danu be ranu namona dekena amo ia ese idia ia huria goevagoeva. Unai dainai iseda lalona dekena amo koikoi ibounai do ita negea, bona mai laloa maoromaoro danu Dirava ena vairanai do ita noho. Ma namona be ita ese Dirava do ita abidadama henia momokani, bona ia kahirakahira dekenai do ita noho.
23Ita diba momokani Dirava ese iena gwauhamata do ia badinaia. Unai dainai namona be iseda abidadama ita dogoatao goada noho. Ita gwauraia noho abidadama be unai.
24Umui ta ta dekenai durua henia daladia do umui laloa noho. Unai bamona lalokau dekena amo kara namodia do umui karaia.
25Iseda guriguri hebou kara do umui hadokoa lasi, haida ese idia hadokoa bamona. To umui ta ta emui Keristani varavara taudia edia lalona do umui hagoadaia, oibe, inai kara do umui habadaia be namo. Badina be Lohiabada ena Dina be kahirakahira do ia ginidae.
26Badina be Keriso ena hereva momokani ita diba murinai, bema iseda ura dekenai kara dika ita karaia noho, boubou gauna ta lasi ese unai dika do ia gwauatao diba.
27To iseda dokona be unai, mai gari bada danu, be Kota Badana do ita naria noho. Badina lahi siahu bada herea ese Dirava idia negea taudia ibounai do ia gabua ore.
28Ita diba Mose ena Taravatu ia utua tauna be idia bogahisihisi henia lasi. Bema tau rua o toi ese iena kerere idia itaia, unai tau ena davana be mase.
29Edena bamona umui laloa? Dirava ena Natuna do ia negea tauna be edena bamona? Dirava ena gwauhamata taravatuna ena rarana ese unai tau ia hagoevaia vadaeni. To unai tau ese unai gwauhamata taravatu ena rarana, be anina lasi gauna bamona ia halaoa. Bona unai tau ese Dirava ena Hariharibada Laumana ia hereva dika henia. Unai bamona tauna ena kerere davana ena bada be edena bamona?
30Badina inai bamona ia hereva Diravana ita diba, ani? Ia gwau, “Dika ena davana henia gaukara be lau sibona ese do lau karaia.” Ma ia gwau, “Lohiabada ese iena bese taudia do ia kota henia.”
31Mauri Dirava ena imana ese bema ita do ia panisi henia, be mai gari bada momokani.
32Nega gunana do umui laloa lou be namo. Dirava ena diari umui davaria murinai, hisihisi momo umui abia, to umui gini goada.
33Nega haida, taunimanima ibounai edia vairanai, umui idia dagedage henia, bona umui idia kirikirilaia. Bona nega haida, umui ese unai bamona hisihisi idia abia noho taudia umui durudia.
34Umui ese dibura ruma lalonai idia koua taudia umui bogahisihisi henidia. Bona emui kohu be haida ese idia dadia neganai, edia kara umui haheaukalaia mai moale danu. Badina be umui diba, umui dekenai ia noho kohu, davana namona, be do ia noho hanaihanai gauna.
35Unai dainai emui abidadama goadana do umui rakatania lasi. Badina be iena davana be do ia bada herea.
36Metau lalonai do umui gini goada, do umui haheauka, vadaeni Dirava ena ura do umui karaia diba. Unai neganai Dirava ia gwauhamatalaia davana namona do umui abia.

37Badina be Buka Helaga ia gwau: “Nega daudau lasi, nega sisina sibona, inai ia mai noho Tauna be do ia ginidae. Ia be do ia naria noho lasi.
38To lauegu kara maoromaoro taudia, be edia abidadama dainai do idia mauri. Bona lauegu dala ia rakatania tauna, do lau moale lasi ia dekenai.”
39To ita be Dirava ena dala do ita rakatania lasi. Ita be boio taudia lasi. Lasi, to ita be abidadama taudia dainai, mauri do ita abia.