Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ca'p Corintios

Ca'p Corintios 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Poro qui'c na tak' swetz yi in te'n na inyolbej wib. Ma na ba'n tcu'n yil wal scyeru' yi e'chk takle'n yi ẍchajnak tib tzinwutz tan Kajcaw tan jale'n mas wajtza'kl.
2Na at jun kajwutz yi ajske'n wutz wa'n yi ja el cyajlajix yob yi xa'kle'nix i' jalen le toxi'n tcya'j. Mi xa'k pe' cyakil tu wankil nka qui' pe', cuquen, qui na wil wetz, ntin Ryos ilon tetz.
3Ntin tu' na el intxum tetz yi bintzinin, aj ticy'le'n yi juna'tz jalen tcya'j. Mi xa'k pe' tu cyakil yi wankil nka qui' pe', cuquen, ntin Ryos na ilon tetz.
4Ej nin yi xa'ke'n i' tul yi jun ama'la'tz ja tbit e'chk xtxolbil yi qui'c cu tan yolol i' tetz jun.
5Swak'e' chik'ej yi e' yi ni'cu'n e' tu yi jun yaja'tz, poro yi in wetz quil wocsaj wib nim te yi mbnix wa'n tan wajtza'kl cuntu'. Ntin swale' yi e'chk xtxolbil yi na ẍchaj yi qui'c inxac.
6Mpe nink wocsaj wib nim tan talche'n yi in nchimbnon yi e'chk takle'na'tz nk'e'tz in yab na jun cu'n ya'stzun yi mero bintzi. Poro quil wal yi xtxolbila'tz na qui na waj yil cyak' wunak ink'ej tan tu' yi e'chk takle'n yi na wal, ma na mas ba'n tcu'n yi nink cyak' ink'ej tan yi e'chk takle'n balaj yi na quil, nin yi na quibit swe'j.
7Bintzi ja jal wi'nin wajtza'kl tan yi e'chk xtxolbila'tz yi wilnak. Poro ja jal jun chin yabil swetz yi qui na icy'. Poro chinch wetz i'tz tan qui wocsal wib nim tu wajtza'kla'tz, na chin il nin atin cu'nt ta'n. Ni'cu'n chi ik jun ma'cl Satanás yi Bayba'n, tan makle'n inwutz nin tan inxuxe'n.
8Oxix tir injak tetz Kataj tan ticy'e'n klo',
9poro quinin na icy'. Ntin tal Kataj swetz: “Quil cẍbisun tan ayablil na at nin imbanl tzawe'j. Nin mas tcu'n na lajluchax yi wetz inchamil tan jun yaj yi ploj, yi qui'c walor, yi qui'c mas eka'n ta'n,” stzun Kataj swetz. Cha'stzun te mas tcunin na chintzatzin yi na el intxum tetz yi in ploj. Na yi na chin nachon te yi implojil, ya'stzun yi na oc mas yi porer Cristo tan wuch'eye'n.
10Cha'stzun te mas tcunin na chintzatzin yi na chinnachon te yi implojil, nin yi qui'c inxac. Mas tcunin na chintzatzin yi na cho'c wunak tan imbuchle'n, nin tan inxo'wse'n. Mas tcunin na chintzatzin yi na choyintzin wunak swe'j tan tu' yi in xconsbe'tz Cristo. Mas tcunin na chintzatzin yi na bajij yi e'chk takle'na'tz swe'j, na na jal mas inchamil yi na chin nachon te yi qui'c inxac.
11Poro ni'cu'n in chi jun yab yi na chintzan tan talche'n nin cyakil yi e'chk xtxolbila'se'j scyeru'. Poro i'tz chipaju', na e'u' klo' na chitzanu' tan tak'le'n ink'ej. Na el intxum tetz yi qui'c inxac, poro ilenin nk'e'tz ajnak tzaj ink'ej ẍchiwutz yi e'a'tz yi na cyocsaj quib wi'tz apostl.
12Na te yi atin tzaj ẍchixo'lu' ja lajluchax yi in apostl tan tu' yi at impasens. Nin ja lajluchax yi in apostl tan yi e'chk milawr tu e'chk balaj xtxolbil yi bnixnak wa'n ẍchixo'lu'.
13Quib nin na imban ẍchixo'l yi e' mas creyent ite'n nin na imbana'tz ẍchixo'lu', ntin tu' qui na wak' gast scyeru'. Chicuye'u' impaj te jun impaltila'tz.
14Ma jalu', ja wi't txumxij wa'n tan chixajse'nu' junt tir. Nin yil nopon ya'stzun toxi'n tir wukan tan chixajse'nu'. Ite'n nin sbne'a's yil nopon junt tir ẍchixo'lu', quil wak' gast scye'ru'. Na qui na waj tzincambaj jun e'chk takle'n yi at scyuch'u'. Poro yi wetz wajbil i'tz tan che' incambalu' tan chixcone'nu' tetz Cristo. Nk'e'tz tajwe'n tan chin quich'eyalu', na nk'era'tz chimunl yi e' nitxa' tan joyle'n chipu'k yi chitaj, ma na i'tz chitarey yi e' ajcaw tan joyle'n yi tajwe'n scyetz chinitxajil.
15Ej nin ya'stzun tzimbne' scye'ju'. Tzinsotzaje' yi wetz yi colij wa'n tan tak'one'n ba'n scyeru'. Ncha'tz, list in tan wuk'ol wib tan claxe'n cyalma'u'. Poro lastum yi na quilu' yi mas cunin na chimpek' scye'ju', pek'e'n chint qui't na chibanu' swe'j.
16Ncha'tz at e' ẍchixo'lu' yi na cyal: “Bintzi qui lo' ntak' gast ske'j, poro chin list nin i' tan kaxile'n.”
17Poro ¿ẍe'n mimban tan chixile'nu'? Qui'c rmeril.
18Ncha'tz ja cu' inwutz tetz Tito tan bene'n tan chixajse'nu'. Nin ja ben inchakol junt kajwutz tan xome'n te'j. ¿E' oc pe' tan chixile'nu'? Qui' lo'. Na ni'cu'n kajtza'kl tu Tito.

19Na lo' chitxumu' yi na kacol kib tan yi e'chk yola'se'j yi na wal scyeru'. Poro qui', ntin tan jale'n k'ej Ryos, ja wal yi xtxolbila'se'j, nin tan jale'n k'ej Jesucristo. Na yi ketz kajbil scye'ju', yi e'u' jun c'oloj wajwutz, i'tz tan chiquiwixe'nu' tk'ab Kataj.
20Poro na chimbisun mu'ẍ tal, ko tzun nk'e'tz ba'n ate'tu' yil nopon tan chixajse'nu'. Or bin quilu', na ko tzun takle'n bi' at ẍchixo'lu' jepon intx'ixpul wajtza'kl scye'ju'. Nin or quilu' ko tzun at oyintzi' ẍchixo'lu'; ko tzun at chi'ch c'u'lal; ko tzun at cyakal mak'mal; ko tzun ntin na chitzan lenu' tan joyle'n yi cyajbilu'. Or quilu' ko tzun ntin na chitzanu' tan telse'n chik'eju' squibil quibu'; ko tzun ntin na chitzanu' tan ẍchaq'ue'n yol; ko tzun at e' ẍchixo'lu' yi na cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl; ko tzun qui'c nin jik'bil wutz quitane'nu'.
21Or quilu' na yil nopon tan chixajse'nu' qui na waj yil tz'el intx'ix cyanu' swutz Ryos. Ncha'tz chimbisunk ko tzun ljal cobox ẍchixo'lu' yi qui na chibisun tan quil, yi txe'n chitx'ixpuj yi cyajtza'kl cachi' yi cy'a'n cya'n. Na at lo' aj xna'ninl tu aj yajinl ẍchixo'lu', scyuch' yi e' yi bich cuntunin na chiban.