Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ca'p Corintios

Ca'p Corintios 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I bin jalu', yi in wetz, yi in Pawl, copon inwutz scyeru'. Ej nin xconk yi c'ulutxumil tu putzpal Cristo wa'n tan chinuc'le'nu', na at lo' e' yi na cyal yi chin al nin inc'u'l yi atin ẍchixo'lu'. Nin na cyal yi ntin na jal inchamil yi quibin ẍchixo'lu'.
2Poro yi wetz wajbil i'tz yi qui tajwe'n tan inchajol inchamil yil nopon ẍchixo'lu'. Ncha'tz at lo' cobox ẍchixo'lu' yi na cyal yi at lo' e'chk takle'n yi na inwutz quen te'j, chi na chiban cyakil wunak. Poro qui'.
3Bintzi, in tu' wunak, poro qui na xcon yi e'chk ajtza'kl tetz tzone'j wuxtx'otx' wa'n.
4Ma na, na xcon yi ajtza'kl yi na tak' Kataj swetz yi na no'c tan pakse'n chiyol. Nin yi jun ajtza'kla'tz, yi cho'n na saj tu Kataj, chin cham nin, na na xcye' tan xite'n cyajtza'kl cyakil yi e' yi na cyocsaj quib nim tu cyetz cyajtza'kl. Nin cha'tz na xcye' tan chixite'n yi e' yi na cyal yi chin cham nin e'.
5Na xcye' yi jun ajtza'kla'tz yi ak'ij tan Ryos swetz tan xite'n cyajtza'kl yi e' yi na chitzan tan telse'n k'ej i', yi e' yi na cho'c tan poyse'n chiwutz wunak tan qui't chixome'n te Ryos. Poro yi ajtza'kl yi na tak' Ryos na xcye' tan cyocse'n pres, bantz cyoque'n c'ulutxum jak' ca'wl Jesucristo.
6Ej nin yi nink cho'c cyeru' c'ulutxum, list atine't tan tak'le'n chicaws cyakil yi e' pajol ca'wla'tz yi ate' ẍchixo'lu'.
7Yi e' cyeru' ntin na chixomu' te yi balajil jilon jun yaj, nin qui na cho'cu' tan xtxumle'n yi mbi ajtza'klil na icy' tc'u'l. Na at lo' e' ẍchixo'lu' yi na cyal yi ntin e', e' tetz Cristo. Poro tajwe'n yil tz'el chitxum tetz yi ncha'tz o', o' tetz Cristo.
8Le wutz cyeru' cyajtza'klu' na wocsaj wib nim tu wajtza'kl tan chicawe'nu'. Poro at rmeril tan woque'n tan chicawe'nu', na ak'ij ink'ej tan Ryos nin qui na chintx'ixwij ta'n. Na yi wetz intarey i'tz tan chitxicbaje'nu', nk'e'tz tan chixite'nu'.
9Ncha'tz qui na waj yi nink cho'cu' tan xtxumle'n yi ntin na xcon e'chk cart wa'n tan chixo'wse'nu'.
10Na at e' ẍchixo'lu' yi na cyal yi chin quiw nin na chinjilon tc'u'l yi e'chk cart yi na opon wa'n. Ncha'tz na cyal yi qui'c xac inyol, nin yi qui'c xtxolbil te yi atin ẍchixo'lu'.
11Poro yi e'a'tz tajwe'n tz'el chitxum tetz yi quil xtx'ixpuj tib chinjilon, na yi ko na xcon quiw yol wa'n tul e'chk cart, ite'n nin quiw yol xconk wa'n yil nopon ẍchixo'lu'.
12Ncha'tz na waj wal scyeru' yi nk'e'tz ni'cu'n wajtza'kl scyuch' yi coboxa'tz yi ate' ẍchixo'lu', yi e' yi na cyal yi chin tz'aknak cu'n e', na yi e'a'tz chin yab nin e' tu cyajtza'kl. Na na cyal yi e' balaj, poro ntin na xcon yi cyetz cyajtza'kl cya'n tan chima'lal quib squibil quib. Nin ko nicy' nin tu' quitane'n tu cyuch', na tzun cyocsaj quib yi e' balaj. Poro qui'c xtxolbil yi jun ajtza'kla'tz.
13Ma yi o' ketz nk'e'tz ni'cu'n o' scyuch', na qui na kal ketz yi chin tz'aknak cu'n o'. Ntin na el katxum tetz yi at jun katarey yi ak'ij sketz tan Ryos, nin kol kaban tane'n yi jun katareya'tz slajluchaxk yi ẍe'n kutane'n. Ej nin yi jun katareya'tz i'tz tan chiquiwse'nu'.
14Ma jalu', yi kopone'n ẍchixo'lu' nk'e'tz icy'e'n nkaban tul tarey junt, na o' yi bajx yi o' opon ẍchixo'lu' tan xtx'olche'n xo'l yi mbi eka'n tan Cristo.
15Yi o' ketz qui na kicy' pok' tul tarey junt. Qui na kal “ketz” te yi ak'un yi na bnix tan junt yaj. Cha'stzun te yi koque'n tan xtxole'n scyeru'. Ej nin yil chiquiwixu' mas lok cho'cu' tan kuch'eye'n tan kabene'n tul junt ama'l tan xtxole'n yi balaj stziblal yi ẍe'n chiclax wunak. Poro yil kaben na kaj kaben ẍchixo'l yi e' yi txe'n cunin quibit, na qui na kaj ljal kak'ej tan yi tak'un junt.
17Qui na yub kol kal yi chin tz'aknak cunin o' tan kaxcone'n tetz Ryos, ma na mas ba'n tcu'n yi nink kak' kak'ajsbil tetz.
18At xtxicbaj sketz yi ko Ryos na tzan tan tak'le'n kak'ej, poro yi ko ketz kajtza'kl cuntu' qui'c xtxicbaj sketz.