Біблія (пераклад В.Сёмухі)

Old Testament

БЫЦЦЁВЫХАДЛЯВІТЛІКІДРУГІ ЗАКОНІСУСАСУДЗЬДЗЯЎРУТ1 ЦАРСТВАЎ2 ЦАРСТВАЎ3 ЦАРСТВАЎ4 ЦАРСТВАЎ1 ЛЕТАПІСАЎ2 ЛЕТАПІСАЎЭЗДРЫНЭЭМІІЭСТЭРЁВАПСАЛТЫРВЫСЛОЎІЭКЛЕЗІЯСТАПЕСЬНЯІСАІЕРАМІІПЛАЧЕЗЭКІІЛЯДАНІІЛААСІІЁІЛЯАМОСААЎДЗЕЯЁНЫМІХЕЯНАВУМААБАКУМАСАФОНААГЕЯЗАХАРЫІМАЛАХІІ

New Testament

МАРКАЛУКАШАЯНАДЗЕІРЫМЛЯНАЎ1 КАРЫНФЯНАЎ2 КАРЫНФЯНАЎГАЛЯТАЎЭФЭСЯНАЎПІЛІПЯНАЎКАЛАСЯНАЎ1 ФЕСАЛОНІКІЙЦАЎ2 ФЕСАЛОНІКІЙЦАЎ1 ЦІМАФЕЯ2 ЦІМАФЕЯЦІТАФІЛІМОНАГАБРЭЯЎЯКАВА1 ПЯТРА2 ПЯТРА1 ЯНА2 ЯНА3 ЯНАЮДЫАДКРЫЦЦЁ

Copyright for Біблія (пераклад В.Сёмухі)
Copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City
Translation by: Antoni Bokun

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that: