Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Aiseia - Aiseia 11

Aiseia 11:1-4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kadaudok en Nanmwarki Depit rasehng tuhke pwoat me paldier; ahpw, duwen pons kapw kei kin wosada sang nin tuken tuhkeo, ih duwen nanmwarki kapw men pahn pwarada sang ni kadaudok en Nanmwarki Depit.
2E pahn ketin kupwurokongki ngenen KAUN-O. E pahn ketin kaunkihda sapwellime aramas akan kupwurokong oh erpit. E pahn ketin mwahngih kupwur en KAUN-O oh lammwiki,
3pwe e pahn ketin perenki kapwaiada kupwure. E sohte pahn ketin kadeikada sang ni me e kin mahsanihete de ketin karongehte.
4E pahn ketin kadeik me semwehmwe kan nin duwen me pwung, oh doare pwungen me paisuwed kan. E pahn ketin kalokehki aramas akan oh kemehkihla me dipan akan sapwellime mahsen kan.

Read Aiseia 11Aiseia 11
Compare Aiseia 11:1-4Aiseia 11:1-4