Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - 2 Korin

2 Korin 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sai to kan, amam bibinun faavot rom fiisen me Gov, to sana mam sing maromi ma baainy vaaren Vurungan Rof tana koma ree'un ten Gov to te nom bus ami ma kajiaa babainy en ya,
2tana saa e Gov te tsue na ka, “To tan nainy fatoobing, Nyo nongon mami. Tan nainy saup fatabin, Nyo faakouts matuami.” Ka ton man, Gov kakoun non tan fafaakouts mami tovei tsun. Tovei roman, u nainy iny saup fatabin am kat vaare towa faarei non a ka babainy tsun.
3Nyo tanaf fatatabin rou ma gima anyo ma kat ta isen ta mes ma takopis osing ya na sanaan ma sainy vavis ya na Tsunaun tan fo kat tsonyo, ai to tan nainy te kat fi ronyo nei, sikia ta isen ta mes te onot non ma koma suar iny a binun te faan vanyo na Tsunaun.
4Tan fo mamatsiny ka te kat ronyo nyo tanaf iny faatok iny rou a ka, anyo na tsoiny binun faman ten Gov. Ana nyo tsutsun faparits faamo miroun fo kamits ana fo koma patang ana fo viir iring to te ruak non tsumam.
5Ri rarapits fifiiring mamam ana ri fasof matuamam tan numaa iny kotskots, ana ri na gum iny vainy kat fifiiring matuamam, ana mam bibinun onots a fo tsuan namamam te mat ranaa, mam sikia ma nom ta goros ta rof tana fo voiny, ana mam sikia kan to ma ainy faarof.
6Nyo faatok iny a ka to tsonyo na tsoiny binun faman ten Gov tan fo kat rof tsonyo, ai tovei tan natiny Vurungan Rof, ai tan kat iny anaanos faamo, ai to kan tana koma rof, ai tan mangiir faman, ana parits tan Aaven Taabos.
7Ana nyo gim to ma fagagaar tan favaanan faman iny a man. Ana parits a reits ten Gov bibinun en koma vanyo. Tou kaakaa tsonyo na tavaron faarei non a ka iny fapupuaan me ana kaa iny bei ot vanyo.
8Nyo faatok iny rou a ka to, nyo bibinun rou ten Gov tan nainy te fatsiitsii varonyo na vainy ge to te sigainy varonyo ri tan nainy te siisio fifiiring varonyo ri ge siisio faarof fi varonyo ri, eye nyo tsue iny roun man, sana ri koo varonyo na mes a gagagam.
9Vainy nat faarof varonyo, sana ri kat faarei varonyo na mes a sagoor. Nyo sisiruiny mat you, sana nyo toto kane varou to. Ri rapits fifiiring vanyo sana fuasfuas navanyo gim to ma kap.
10Aave vanyo kaa en tana kamits, sana nyo kaa fatatabin patsukan mirou mamagat. Nyo na aaruts, sana nyo kaa mirou na masun tan aaven kainy faan iny naa tana mesapan. Nyo na sikia ta ka, sana nyo kaa mirou na fo mamatsiny ka!
11Poo, min fuainy vainy fafaaman, nyo vegiau faman fiisen mamimi, ana koma vanyo tapue of matuami.
12Ito te kaa fi minon ya tu koma patang fapoopoan narara, sikia non ma faarei vanyo na sikia tu mangiir koma vanyo tsumi, a sikia, sai mi mauts pis iny mangiir tsumi tsonyo.
13Nyo fakats maromi faarei rarom guei tsonyo, ana nyo vegiau rou tsumi faarei rou a tetee te vevegiau of non fuainy guei tsunia, nyo sing maromi ma mangiir vanyo faarei te mangiir fi ronyo mi, ana nyo sing maromi ma pue of vanyo na koma mami.
14Tap faavot fiisen vaare mi yam vainy vavaajets, tana saa te gim non ma rof. Fiisia, a rof ana iring te onot ror ma fatap faavot kan? A sikia ovei, Fiisia, a arasan ana uurup te onot kan ror ma fatap faavot kan? A sikia kan.
15Sa kat fei te onot non fo kat iny vivangura ma kaa fapoopoan nane Krais ana Vinasaar? A sikia ovei. Saf a ka te kaa minon a mes a fafaaman na ai to te kaa kan minon a mes a vavaajets na? A sikia babainy.
16An saf kat iny vivangura te onot non ma kaa fapoopoan nana saape ten Gov an fo kaisa tan gov gamgam na? A sikia babainy. U man, aran saape tana Gov a toto. Sa kirkir bus en koman Vegiau Ten Gov, Gov tsue na ka, “Nyo nai kaa mirou koma rari, ana Nyo nai taan rou fapoopoan narari. Ana Nyo te nai faarei na Gov tsuri, ana ri te nai faarei men vainy Tsonyo.”
17To sana Tsunaun tsue na ka to, “Tafuts osing ra mi ri yam am takibaa osing ramituari, Saras vaare yam a foka na fo iring tsuri, ana nyo te nai faarof mami.”
18Ai to kan, “‘Nyo nai faarei rou a Tamamami, ana mi te nai faarei men fuainy guei tsoiny Tsonyo an fuainy guei moun Tsonyo,’ te tsue fi na Tsunaun A Siireits.”