Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - 2 Korin

2 Korin 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tan nainy te tsue tsuk fi ronyo na tsivou, fakats fi vaare yam nei nyo tsue rou a ka, anyo na karap fiisok. Tan nainy te naa mimam tsumi, mam gima naa fiisen me na fo noun iny tsue fanat poo fi me tana mesapan to te jiat fi mamimam e Gov ma favaanan iny vaanan Tsunia, ge mam gima rangat mami ma kirkir a fo noun iny tsue fanat to te govets naa romam tana mes a fo fan vavis.
2Koman a fo mes a fo ngats fan vainy gim ror ma komainy tu noun ma inainy ari mam, tsumam tsoiny favaanan ten Gov. A sikia, ri inainy fanatnat maromam tsumam tsoiny favaanan ten Gov tan nainy te inainy fanatnat romi na taa Korin to te nongon fi romin vaanan to te favaanan fi romam ana mi te tanik iny kaa faarei to te koman fi maromi Gov tan pangis a fo aave mami. A fokinai onot ror ma tagei a toto tsumi ri te inainy fanatnat iny a binun na rof tsumam fapoopoan namami.
3U man, mi faarei rom noun to te poo fi me ten Krais te kakoun of mamam. Sikia ma kirkir fiisen men ka iny kikikir an tumoor, sai te kirkir fiisen men Aaven Taabos tana Gov a toto. Sa gima kirkir kan patsun fats, sai koman a aaver a vainy.
4Ana mam nat fi rom nei Gov jiats faman mamimam ma favaanan iny vaanan Tsunia, tana saa ka to te ruak te nom fi min vaanan Tsunia to te favaanan iny amam, Krais fafaakouts mami, mi kaa to te koman fi non e Gov tovei roman, te kaa fi miromin vegiau Tsunia mi fakei towa koma mami, sikia ma kaa patsun fats faarei non to tana faun a tamuan Tsunia.
5Te sikia non ma kat fi nei to te fakats fi romam te onot fi romam ma kat ta ka ten Gov. Sana sikia, mam onot rom ma kat fo binun ten Gov tana parits a reits tsun te poo fi minon Tsunia.
6Ayei to te kat rara sa ra onot ma tsutsun of tsue faunot foun Tsunia. An tsue faunot foun to ayei te favaanan iny romam, sikia ma tsue tsuk minon na fo Faun to te kirkir iny e Moses. Ai sei na mes te vovou iny non Faun to ayei ee, nai sab tsuiny non a mat a suu tana saa ri gim non ma manaats ya, sai to te nom fi non a mes tsue faunot foun ten Gov to te kirkir iny Aaven Taabos koman ya, ayei nai sab tsuiny non a toto na suu.
7A binun tana sanaan a tamuan tana fo faun te kirkir patsun a fats te faruak non a mat, sai te tanik fiisen men siinaiv ten Gov an vainy gima onot ma tagei a nain e Moses. A nain ya kakanaf fiisok fiisen men siinaiv ten Gov, kainon to te kakajiaa faamo fi naa na arasan tan nainy te tagei finy ari yan vainy Isrel.
8Fiisia, ara onot kan ror ma naa non siinaiv mamarof fiisok to te ruak nats non tan nainy te bibinun non Aaven Taabos ana Ya te faan iny a toto na foun to ayei?
9Natiny yam a ka to, u tsue faunot tamuan to te mei me na mat fiisen men siinaiv tsuan, san u tsue faunot foun to ayei, kat fatavaroiny rarora matan e Gov, ayein siinaiv mamarof fiisok pis.
10Eye, vaamuan nana siinaiv tan tsue faunot tamuan sikia ma siinaiv faarei non siinaiv mamarof fiisok tan tsue faunot foun to ayei.
11An tsue faunot tamuan, gim non ma kaa fapotsian nats, kaa minon siinaiv tsuan, san tsue faunot foun, kaa fatatabin nan non ana sikia ta fafakap nan, ayei kaa pis minon a fo mamatsiny siinaiv kinai fiisok.
12Mam favaanan iny rom Vurungan Rof fiisen minon a ongoor, tana saa mam faaman tan tsue faunot foun sikia ta fafakap nan ana ayei te faan iny a toto tan aaven.
13Mam gima faarei e Moses, to te kookof a nain ya na painy raarav ma tagei vaare ri na vainy Isrel a arasan to te kakajiaa faamo fi naa ya,
14san fakats tana vainy Isrel, tsuu sa tsuaar fiisok en tanik me tan nainy muan sa onot roman to te gogosias fi rin fo faun iny tsue faunot tamuan an fakats tsuri faarei non to te kookof fi rori ya na painy raarav ana ri te gima arasan iny a man. An kookof to ayei onot non ma nom ravaa tsun naa to te kaa non koman e Krais.
15Eye, tan nainy roman te gogosias fi rorin kirkir ten Moses te faarei tsuiny non to te kookof fi rorin fakats tsuri tan raarav ana ri te gima arasan faarof iny a man.
16Sai tan nainy to te takopis fi non e sei tana Tsunaun ee, kookof to ayei tan fakats tsunia, nom ravaa non, ana ayei te nai arasan iny a Tsunaun fiisen minon a parits, ana Ayei na isen to te saup fatabin raror a vainy.
17Mi ma natiny a ka to, a Tsunaun an Aaven Taabos arin isen tsun, ai sei to te kaa minon Aaven Taabos tana Tsunaun ee, aaven a mes to ayei tapuruur osing bus a fo faun ana fo aveto ana mat a suu kan.
18Aran vainy fafaaman faavot, faarei ror kookof to te nom ravaa en ma faarei ara na fo tsin to te kanaf fa'arasan fiisok non fiisen minon siinaiv tana Tsunaun, ai to tana Tsunaun, Ayein Aaven Taabos to te bibinun non koma rara, ara pangis ma mamatan faarei mira Ya, ana ra te kanaf fatsian fafisfis pis iny siinaiv to ayei.