Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - 2 Korin

2 Korin 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1U kat iny tenoor vavis tovein piou ovei, sana nyo komainy tsue fakinai pis rou faatok maromi tsonyo na amaraav faman. Nyo komainy pokei faruak rou taraa tatagaa ana fo tsuen takop foun te faan vanyo na Tsunaun.
2Safunuu ana fats a ingainy te naa en, mes a fafaaman ten Krais to te natiny ronyo, Gov ras fapaas fi naa ya tana fafofopis nana Gormirmir. Nyo tsue tsuk iny rou a tsivou, sana nyo gim rou ma nat faarof to te ruak faman fi ya ge na sikia ana nyo kaa vato Gormirmir, ge to te faarei fi non yan taraa tatagaa tsun, Gov tsun Tsivon nat non.
3Ana nyo natiny rou a ka tovei, a mes to ayei te ras fapaas fi naa Gov unya Paradais, ana nyo gim kan rou ma nat faarof pis iny a ka to, to te ruak faman fi ya ge to te faarei fi yan taraa tatagaa tsun, Gov tsun Tsivon nat non. Ayei nongoiny a foka unya aya to te gim rori ma fa'arasainy faarof men vegiau, foka to te gim ror a fo pengot nara vainy ma vegiau tsuk iny.
5Foka to ayein karap fiisok onot varonyo ma tenoor vavis mi ya, sana nyo gim rou ma kat ya. Nyo komainy tenoor tsun mirou a tou ka iny tameruts tsonyo.
6Nyo kaa miroun fo mamatsiny ka iny tenoor vavis me ana nyo sikia ma piou tan kat rari, tana saa nyo ma tsue iny man. Sana nyo tsugainy tenoor pis miroun fo taraa tatagaa to ari. Nyo tsugainy rou a vainy ma pon vanyo faarei varonyo na mes a karap, tana saa tana fo taraa tatagaa tsonyo, sai to tsun kan, tana ka to te tagei fi ri nyo te kat ya ana ka te nongoiny ari te tsue nyo.
7A fo taraa tatagaa to ari, tabuiny kat vanyo nyo te tenoor fiisok. Sai to tana sanaan ma kat vanyo ya ma gima tenoor vavis anyo, Gov faan iny me na faadis te sikia non ma rof tan puainy mes to te fakamits non faarei non a sos to te taakan fagagon naa non pua vanyo. A kamits to ayei kat faarei non a tsoiny binun ten Satan te tsuguur varonyo, ana ai te kat tap vanyo tan tenoor vavis fiisok.
8Fopis viir nainy nyo faakats naa tana Tsunaun, “O, Tsunaun, nom ravainy men kat iny saraa kamits tovei!”
9Sana Ayei biny fatabiny mi ya tana fo isisen nainy, “A koma ree'un tsian fiisok Tsonyo tsumanyi, ayei onot ovei en ana sikia ta ka, tana saa parits Tsonyo naa koma manyi nai faarei nats non a parits a reits tan nainy te kaa iny tameruts rom anyi.” To tsonyo paparaa fiisok rou, ma tenoor vavis minyo na tou ka iny tameruts tsonyo, ma nai kaa minyo na parits a reits ten Krais te kaa non tsonyo.
10To tsonyo paparaa rou ma saraa kamits, tana saa nyo fasito iny rou e Krais. Nyo gim rou ma fakats a ka iny tameruts tsonyo, ge to te tsue fifiiring varonyo ri, ge to te kat fijior varonyo ri, ge to te komainy ronyo tu fifaakouts, ge to te faan varonyo rin saraa kamits, ge na fo patang to, tana saa tan nainy te kajiaa non a fo parits tsonyo, nyo kaa mirou na parits a reits ten Krais koma vanyo.
11Nyo vevegiau faarei pis rou a mes a piou, sana mi to ari kat vanyo sa nyo kat ya. Ami to ari tabuiny kirkir fo tsue fanat rof tsonyo, tana saa fuainy amaraav gagagam to te fakats fi raromiri faarei raror fuainy amaraav karap to, gima karap fafis varonyo, kainon to te faarei ronyo na mes babainy tsun.
12Tan nainy te kaakaa fiisen vaminyo mi, nyo faatok faman mami na fo sanaan ma inainy fanatnat iny ami nyo, tsonyo na amaraav faman, to te jiats me Gov tsumi, tana saa Gov kat a fo mamatsiny ka iny faatok reits fapoopoan namami, ana fo kan karap te tagei finy romin ana fo binun saar iny faatok, to te anaanos faamo fi nyo tan kat a binun Tsunia.
13A isen tsun a ka te gima kat anyo, to te kat anyo tan mesapan nar gum iny vainy fafaaman ten Krais tovei, nyo gima sing ta painy moni tsumi. O, anofe ravainy vanyo yam to te iring fi ronyo tan kat to ayei!
14Sai tovei nyo kakoun rou ma nak pis mami tan fafofopis nan nainy, ana nyo tsugainy rangat maromi tan ta painy moni. Nyo komainy fiisok maromi ana sikia ma painy moni tsumi. Ka to ayein man ge? Tan fo guein meran gim ror ma fa'ainy ir fuainy tamar min tsinar, a sikia, san fuainy tsinar min tamar fa'ainy raror fuainy guei meran tsuri.
15Nyo paparaa rou ma faan iny a fo painy moni tsonyo, nyo faan kan iny a tsivou ma faakouts anyo mi am parits mito tana fo aavem. Sa mamatan fi non nei tsonyo, mangiir tsonyo tsumi to te ruak iny karap fiisok minon an mangiir tsumi tsonyo te of'of faamo naa non.
16Mesapan tsumi fatangan vanyo tsonyo gim rou ma faan mami na patang te gima rangat fi nyo mi ta painy moni, sana mesapan tsue na ka, nyo fagaug mami ana mi faamainy ton gam tsonyo.
17Sai to tana saf a sanaan to te ruak fi na ka to na? Te kaa me ta mes to te jiats naa nyo te fagaug mami ser sei a foka tsumi ana ri faan vatuanyo ya?
18Tan nainy te sing maamaa naa nyo Taitus ma nak mami ya ana nyo jiats kainy naa ton mes panainy vamuinyasiny fafaaman fifiisen mi ya, sa kat fei Taitus fagaug kan mami, ya sei osing kan matuami na foka tsumi? A sikia ovei, ayei gima kat fi nei, tana saa amam a ina fuan kaa mirom senviir aaven tan kat, kat rof ana mam ravei jesan mato.
19Pon fi vaare yam nei tana fo nainy to, nyo tanaf rou ma sakaa tap vanyo tsumi. Nyo tsue iny rou man faarei rou a tsoiny binun ten Krais ai Gov nongon en tana foka te vegiau iny ronyo. Ana nyo tsue rou tsumi to te kaa non mangiir tsian fiisok tsonyo tsumi, a fo mamatsiny ka to te kat ronyo, kat ronyo ma faakouts faparits anyo na faason tsumi.

20Nyo tsue rou a ka to, tana saa nyo oraav rou tan nainy te naa mironyo naa nyo nak matuami, nyo tsugei rou a ka te tagei anyo te katkat ami, mi tsugei to na fo vegiau tsonyo. Nyo oraav rou to te sab ronyon fataatsun, sesevee me na ka tana mesmes, fapeepeits vavis, fafatsing, tsue iny kat faduem a mesmes, tsue kabuts, fafapaas a tsivom, ai to kan tan kat fifiiring vavis gumgum tana fokinai.
21Eye, nyo oraav rou tan nainy te ruak ronyo naa, senviir ka tsun to ayei to te ruak muan nai ruak pis nats non: Gov nai kat varonyo nyo te nai farejiaf mami. Nyo oraav rou nyo te pony ma nai tangis you, tana saa tana fokinai to ari to te gima takopis sana ri kat maut paser tan katkat senviir aveto te kat ari muan, ito na vainy te gima fakap tan tsitsikoor vavis, ai to kan tan tsikoor vainy gima fanging, ana fo mes a fo kat iring vavajia fiisok tan koman tsian tan puainy mes to te katkat rori.