Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 20:37-40 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 20:37-40 in Sveta Biblija

37 Opet našav drugoga reèe mu: bij me. A onaj ga izbi i izrani ga.
38 Tada otide prorok i stade na put kuda æe car proæi, i nagrdi se pepelom po licu.
39 A kad car prolažaše, on viknu cara i reèe: tvoj sluga bijaše izašao u boj, a jedan došavši dovede mi èovjeka i reèe: èuvaj ovoga èovjeka; ako li ga nestane, biæe tvoja duša za njegovu dušu, ili æeš platiti talanat srebra.
40 A kad tvoj sluga imaše posla tamo amo, njega nesta. Tada mu reèe car Izrailjev: to ti je sud, sam si otsudio.
1. Kraljevima 20 in Sveta Biblija