Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 16:32-34 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 16:32-34 in Sveta Biblija

32 I naèini oltar Valu u domu Valovu koji sazida u Samariji.
33 I naèini Ahav gaj, i uèini Ahav više od svijeh careva Izrailjevijeh koji biše prije njega, da bi razgnjevio Gospoda Boga Izrailjeva.
34 Za njegova vremena Hil Vetiljanin sazida Jerihon. Na Avironu prvencu svojem osnova ga, a na Seguvu mjezincu svojem metnu mu vrata po rijeèi Gospodnjoj, koju reèe preko Isusa sina Navina.
1. Kraljevima 16 in Sveta Biblija