1 Corinthians - TUR GEWASIN O BAIBASIT BOUBUN

Illustration of 1 Corinthians in TUR GEWASIN O BAIBASIT BOUBUN

About Paul Ana Fef Wantoro’ot Corinth Isah

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 1 Corinthians

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16