Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - متّی

متّی 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1پس عیسی از هیکل بیرون شده، برفت. و شاگردانش پیش آمدند تا عمارتهای هیکل را بدو نشان دهند.
2عیسی ایشان را گفت: «آیا همه این چیزها را نمی بینید؟ هرآینه به شمامی گویم در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود!»
3و چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزدوی آمده، گفتند: «به ما بگو که این امور کی واقع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست.»
4عیسی در جواب ایشان گفت: «زنهار کسی شما را گمراه نکند!
5زآنرو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد.
6و جنگها و اخبار جنگها راخواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این همه لازم است، لیکن انتها هنوز نیست.
7زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطیها و وباها وزلزله‌ها در جایها پدید آید.
8اما همه اینها آغازدردهای زه است.
9آنگاه شما را به مصیبت سپرده، خواهند کشت و جمیع امت‌ها بجهت اسم من از شما نفرت کنند.
10و در آن زمان، بسیاری لغزش خورده، یکدیگر را تسلیم کنند واز یکدیگر نفرت گیرند.
11و بسا انبیای کذبه ظاهر شده، بسیاری را گمراه کنند.
12و بجهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد.
13لیکن هر‌که تا به انتها صبر کند، نجات یابد.
14و به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امت‌ها شهادتی شود؛ آنگاه انتها خواهد رسید.
15«پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در مقام مقدس بر پاشده بینید هر‌که خواند دریافت کند
16آنگاه هر‌که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد؛
17وهر‌که بر بام باشد، بجهت برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید؛
18و هر‌که در مزرعه است، بجهت برداشتن رخت خود برنگردد.

19لیکن وای برآبستنان و شیر دهندگان در آن ایام!
20پس دعاکنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود،
21زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می‌شود که از ابتدا عالم تا کنون نشده ونخواهد شد!
22و اگر آن ایام کوتاه نشدی، هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن بخاطر برگزیدگان، آن روزها کوتاه خواهد شد.
23آنگاه اگر کسی به شما گوید: “اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است “ باور مکنید،
24زیرا که مسیحیان کاذب و انبیا کذبه ظاهر شده، علامات ومعجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگرممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی.
25اینک شما را پیش خبر دادم.
26«پس اگر شما را گویند: اینک درصحراست، بیرون مروید یا آنکه در خلوت است، باور مکنید،
27زیرا همچنان‌که برق ازمشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد.
28و هرجا که مرداری باشد، کرکسان در آنجا جمع شوند.
29و فور بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان ازآسمان فرو ریزند و قوتهای افلاک متزلزل گردد.
30آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گرددو در آن وقت، جمیع طوایف زمین سینه زنی کنندو پسر انسان را بینند که بر ابرهای آسمان، با قوت و جلال عظیم می‌آید؛
31و فرشتگان خود را باصور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را ازبادهای اربعه از کران تا بکران فلک فراهم خواهندآورد.
32«پس از درخت انجیر مثلش را فرا‌گیرید که چون شاخه‌اش نازک شده، برگها می‌آورد، می فهمید که تابستان نزدیک است.
33همچنین شما نیز چون این همه را بینید، بفهمید که نزدیک بلکه بر در است.
34هرآینه به شما می‌گویم تا این همه واقع نشود، این طایفه نخواهد گذشت.
35آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد.
36«اما از آن روز و ساعت هیچ‌کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس.

37لیکن چنانکه ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیزچنان خواهد بود.
38زیرا همچنان‌که در ایام قبل از طوفان می‌خوردند و می‌آشامیدند و نکاح می‌کردند و منکوحه می‌شدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت،
39و نفهمیدند تا طوفان آمده، همه را ببرد، همچنین ظهور پسر انسان نیزخواهد بود.
40آنگاه دو نفری که در مزرعه‌ای می‌باشند، یکی گرفته و دیگری واگذارده شود.
41و دو زن که دستاس می‌کنند، یکی گرفته ودیگری رها شود.
42پس بیدار باشید زیرا که نمی دانید در کدام ساعت خداوند شما می‌آید.
43لیکن این را بدانید که اگر صاحب‌خانه می‌دانست در چه پاس از شب دزد می‌آید، بیدارمی ماند و نمی گذاشت که به خانه‌اش نقب زند.
44لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید، پسر انسان می‌آید.
45«پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراک دهد؟
46خوشابحال آن غلامی که چون آقایش آید، او را در چنین کار مشغول یابد.
47هرآینه به شما می‌گویم که او را بر تمام مایملک خود خواهد گماشت.
48لیکن هرگاه آن غلام شریر با خود گوید که آقای من در‌آمدن تاخیر می‌نماید،
49و شروع کند به زدن همقطاران خود و خوردن و نوشیدن با میگساران،
50هرآینه آقای آن غلام آید، در روزی که منتظرنباشد و در ساعتی که نداند،
51و او را دو پاره کرده، نصیبش را با ریاکاران قرار دهد در مکانی که گریه و فشار دندان خواهد بود.